הזמנה לאסיפת חברי אגודה בנושא בחירת מתווה חזון האגודה בנוגע לסוגיית כניסת ערבים לעבודה ביישוב נוקדים 29/02/2024

23.02.2024

יום שישי 23/02/2024

נוקדים (אל דוד) כפר שיתופי בע"מ
הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית של חברי האגודה
האסיפה תתקיים ביום חמישי, כ' אדר א' תשפ "ד, 29/02/2024 בחדר החוגים בשעה 20:00, במידה ולא יתאסף קוורום חוקי לקיום האסיפה, תתקיים אסיפה נדחית בשעה 20:30 בכל קוורום.

על סדר היום :

  1. בחירת יו"ר ומזכיר לאסיפה.
  2. פתיחת האספה- יו"ר ועד מנהל .
  3. סיכום עבודת צוות היגוי- נציג צוות היגוי .
  4. הצבעה חשאית לבחירת מתווה חזון האגודה בנוגע לסוגיית כניסת ערבים לעבודה ביישוב נוקדים.
    בהתאם למתווה שהגיש צוות היגוי

להלן חלופות ההצבעה:

חלופה א':

קהילת נוקדים שואפת להגיע למצב בו התלות בעבודה הערבית פוחתת ככל הניתן . ביישוב נוקדים יעבדו ככל האפשר בעבודה עברית ולכל הפחות באמצעות פועלים זרים. בפרויקטים ציבוריים הכוללים התקשרות ארוכת טווח אותם יוזמת האגודה/היישוב וטרם נחתמו יוגדר שהעבודה לא תעשה באמצעות קבלנים ופועלים ערבים, למעט בפרויקטים בהם מתקיימים מכרזים או ניתן אישור מיוחד לאחר היוועצות בוועדה הייעודית שתוקם בנושא.  חברי האגודה השיתופית והתושבים ישאפו שלא להעסיק פועלים או עובדים ערבים בביתם. היישוב, האגודה והתושבים יפעלו בהתאם לחוק ובהתאם לייעוץ המשפטי שיינתן בכל מקרה שיעלה.

חזון זה יצא לביצוע בשלבים לאחר מתן אפשרות ל-  "פרויקטים שהותנעו" טרם ה- 07.10.2023 )בהתאם להגדרה להלן ( לסיים את תהליך הבניה אף עם פועלים ערבים . תחת פרויקטים שהותנעו יכללו פרויקטים בהם החלה העבודה בשטח או התקבל היתר  כולל מי שעבר ועדה(  או בוצעה התקשרות מול קבלן. את תוכנית העבודה לביצוע חזון זה,  המעבר בין השלבים וההתייחסויות לכל השאלות הרבות שיעלו בדרך, תגבש ועדה שתיבחר על ידי הוועד המנהל ותציב תוכנית עבודה כולל אבני דרך.

חלופה ב':

קהילת נוקדים תתיר כניסת פועלים ערבי יו"ש אולם באופן זהיר ותוך נקיטת אמצעי אבטחה מחמירים, קפדניים ונוקשים . פרויקט שיעמוד בנהלי האבטחה שיגדירו צה"ל, הרבש"ץ וועדת ביטחון , ובעליו יחתום על כל המסמכים הנדרשים יוכל להעסיק פועלים ערבים. לפי חלופה זו לא תהיה הגבלה עתידית על פרויקטים בהם יועסקו פועלים ועובדים ערבים ככל והם יעמדו בנהלי האבטחה.

 

מצורף סיכום ועדת היגוי בנושא: https://www.nokdim.co.il/wp-content/uploads/2024/02/מסקנות-צוות-היגוי.pdf